Connect with us

Hi, what are you looking for?

بازرگانی

در شرایط فعلی کشورکه فقر و بیکاری به اوج اش رسیده ،هزاران جوان به دنبال شغل هستند،اما فرصت های شغلی خیلی ها محدود شده...

بازرگانی

این وبسایت توسط افغانان در خارج از کشور ایجاد گردیده است.در شرایط فعلی کشورکه فقر و بیکاری به اوج اش رسیده ، تآسیس چنین...

بازرگانی

شماری از صرافان در ولایت کندهار از افزایش قاچاق دالر ازبازارهای این ولایت به کشورهای همسایه، به ویژه پاکستان، نگران اند. آنان می‌گویند که...

More Posts