Connect with us

Hi, what are you looking for?

بازرگانی

نگرانی‌ها از خشک سالی احتمالی در سال آینده

مسؤولان اتاق زرعات و مالداری می‌گویند که خشک سالی سال آینده ممکن است کشت‌زارهای غله به ویژه گندم را زیان‌مند بسازد.

عبیدالله یوسفزی، رییس هیئت عامل اتاق  زراعت و مالداری افغانستان می‌گوید: “زیان‌های ناشی از خشکسالی زمانی معلوم خواهند شد که برداشت حاصلِ غله شود ازسویی هم، تا اکنون امیدی وجود دارد که باران‌ها حد اقل مشکلات را کاهش دهد”

اما سخن‌گوی وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که این وزارت در نظر دارد درسال آینده هجری خورشیدی ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون افغانی را به حدود ۷ هزار کشاورز در کشور، قرضه کشاورزی بدهد .

اکبر رستمی افزود: “ما امسال به هفت هزار کشاورز درسراسر کشور قرضه های کشاورزی را فراهم خواهیم ساخت واین روند نسبت به سال پار افزایش یافته است.”

با آغاز فصل کشت و کار در بخش‌های از کشور، هنوز کشاورزان در انتظار  بارنده گی‌ها هستند.

شماری از کشاورزان می‌گویند که اثرهای خشکسالی سال آینده ازهمین اکنون نمایان است و احتمال آن وجود دارد که سال دشواری را در پیش خواهند داشت.

عبدالرب، کشاورز در ولسوالی پنجوایی هلمند می‌گوید: “مشکلات امسال بسیار زیاد است گندمی را که کشت کرده‌ایم تا کنون آبیاری نشده‌اند، از یک سو ناامنی‌ها مشکلات را بیشتر ساخته از سوی دیگر، خشک سالی.”

این درحالی‌ست که بربنیاد یافته‌های نخستین امسال، در بسیاری از ولایت‌های کشور بارنده‌گی‌ها بسیار اندک بوده‌اند.

شماری از آگاهان اقتصاد با نگرانی از احتمال خشکسالی‌های سال آینده می‌گویند که با درنظرداشت نقش مهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، سال آینده رشد اقتصادی کشور نیز با چالش‌ها روبه‌روخواهند بود.

مسؤولان اتاق زرعات و مالداری می‌گویند که خشک سالی سال آینده ممکن است کشت‌زارهای غله به ویژه گندم را زیان‌مند بسازد.

عبیدالله یوسفزی، رییس هیئت عامل اتاق  زراعت و مالداری افغانستان می‌گوید: “زیان‌های ناشی از خشکسالی زمانی معلوم خواهند شد که برداشت حاصلِ غله شود ازسویی هم، تا اکنون امیدی وجود دارد که باران‌ها حد اقل مشکلات را کاهش دهد”

اما سخن‌گوی وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که این وزارت در نظر دارد درسال آینده هجری خورشیدی ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون افغانی را به حدود ۷ هزار کشاورز در کشور، قرضه کشاورزی بدهد .

اکبر رستمی افزود: “ما امسال به هفت هزار کشاورز درسراسر کشور قرضه های کشاورزی را فراهم خواهیم ساخت واین روند نسبت به سال پار افزایش یافته است.”

با آغاز فصل کشت و کار در بخش‌های از کشور، هنوز کشاورزان در انتظار  بارنده گی‌ها هستند.

شماری از کشاورزان می‌گویند که اثرهای خشکسالی سال آینده ازهمین اکنون نمایان است و احتمال آن وجود دارد که سال دشواری را در پیش خواهند داشت.

عبدالرب، کشاورز در ولسوالی پنجوایی هلمند می‌گوید: “مشکلات امسال بسیار زیاد است گندمی را که کشت کرده‌ایم تا کنون آبیاری نشده‌اند، از یک سو ناامنی‌ها مشکلات را بیشتر ساخته از سوی دیگر، خشک سالی.”

این درحالی‌ست که بربنیاد یافته‌های نخستین امسال، در بسیاری از ولایت‌های کشور بارنده‌گی‌ها بسیار اندک بوده‌اند.

شماری از آگاهان اقتصاد با نگرانی از احتمال خشکسالی‌های سال آینده می‌گویند که با درنظرداشت نقش مهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، سال آینده رشد اقتصادی کشور نیز با چالش‌ها روبه‌روخواهند بود.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

خبر های بیشتر دیگر :

سیاسی

هیأت امارت اسلامی امروز به رهبری عبدالسلام حنفی، معاون دوم رییس الوزرا، به روسیه رفته است تا در نشست مسکو که در باره‌ی افغانستان...

سیاسی

شماری از سیاسیون می‌گویند که ماموریت خلیلزاد برای صلح افغانستان ناکام بوده است و سبب خلق مشکلات زیاد شده است

بازرگانی

برق وارداتی ازبیکستان به 400 میگاوات افزایش یافتپس از حدود یک هفته قطع برق ازبیکستان به کشور، شرکت برشنا امروز در اعلامیه‌ای گفته است...